KOĽKO ĽUDÍ EŠTE MALO ŽIŤ?
O NÁS
ANALÝZA
PODPÍSAŤ PETÍCIU
Kontakt
Občianske združenie
Pozostalí za spravodlivosť
Mýtna 46A
811 07 Bratislava
Údaje pre 2 % dane
Názov: Podpor zdravie SK
IČO: 54093589
Bankové spojenie
IBAN: SK22 0200 0000 0047 0477 7553

Dajte vedieť, že vám to nie je ľahostajné

Nenechajme počínanie vlády počas pandémie v minulosti. Podpíšte petíciu, aby sa prešetrilo konanie zodpovedných. Objektívne skúmanie počínania orgánov zabezpečí, že sa pozostalým dostane zadosťučinenie a vznikne im prípadný nárok na odškodnenie.

Neurobme hrubú čiaru za minulosťou. Život našim blízkym už nevrátime, ale môžeme odvrátiť zbytočné úmrtia v budúcnosti.

Mali ešte žiť! - Petícia za pravdu o pandémii COVID-19

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

pandémia COVID-19 bola bezprecedentnou situáciou v novodobej histórii. V porovnaní s inými krajinami však obstálo Slovensko v tejto skúške omnoho horšie. Príčinou boli populistické rozhodnutia najvyšších štátnych predstaviteľov, ktoré na rozdiel od iných európskych krajín vychádzali zo subjektívnych preferencií. V niektorých prípadoch (napr. celoplošné antigénové testovanie) išlo dokonca o scestné projekty, ktoré nemali obdobu v žiadnej z európskych krajín.

Dňa 12.12.2022 bola vydaná štúdia autorov doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD., Ing. Daniela Kandilaki, PhD., Ing. Ľubica Löffler, MSc. a MUDr. Rudolf Zajac s názvom „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)“, z ktorej vyplýva, že zlyhania kompetentných orgánov Slovenskej republiky pri manažovaní pandémie COVID-19 mali za následok viac ako 20 000 zbytočných a odvrátiteľných úmrtí našich spoluobčanov, známych, kolegov, priateľov, starých rodičov, rodičov, súrodencov aj detí.

Obmedzovanie slobody, zásah do základných ľudských práv a slobôd, prijímanie protiústavných opatrení, odovzdanie moci a kontroly do rúk nevoleného hlavného hygienika, nákup neúčinných vakcín, rozhadzovanie peňazí na nezmyselné opatrenia a lotérie, ignorancia a očierňovanie odborníkov a mnohé ďalšie – to všetko sú príklady chaotického manažmentu pandémie zo strany vlády Slovenskej republiky.

Našich blízkych mohla zachrániť zrozumiteľnejšia komunikácia s verejnosťou, účinnejšie a rýchlejšie opatrenia, vyššia miera zaočkovania ohrozených skupín alebo schopnosť vlády meniť stratégiu na základe najnovších poznatkov. Odmietame urobiť hrubú čiaru za takýmto vážnym zlyhaním.Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

ak chceme zabrániť opakovaniu bezprecedentného hazardovania so životmi slovenských občanov v budúcnosti, je potrebné tieto závažné zlyhania prinajmenšom otvorene pomenovať. Nedovoľme, aby sa viac ako 20 000 stratených ľudských životov stalo len položkou v štatistike. Žiadame vás, aby bola vyvodená nielen politická, ale aj právna zodpovednosť, a aby ste zvážili opatrenia smerujúce k odškodneniu pozostalých, ktorí prišli o svojich blízkych v dôsledku zlého manažmentu pandémie.

Vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Touto petíciou žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby sa predmetnou štúdiou zaoberala, prerokovala ju, vyhodnotila jej závery a následne vykonala svoju ústavnú pôsobnosť prijatím uznesenia v nasledovnom alebo obdobnom znení:

UZNESENIE

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z ......... 2023

k petícií občanov Slovenskej republiky pod názvom „Mali ešte žiť“ podanej Národnej rade Slovenskej republiky dňa ............2023 s požiadavkami riešenia zlyhaní manažovania pandémie COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky

po prerokovaní petície občanov Slovenskej republiky pod názvom „Mali ešte žiť“ podanej Národnej rade Slovenskej republiky dňa ................2023 s požiadavkami riešenia zlyhaní manažovania pandémie COVID-19

A. berie na vedomie

Petíciu občanov Slovenskej republiky podanú Národnej rade Slovenskej republiky dňa ................2023 „Mali ešte žiť“ s požiadavkami riešenia zlyhaní manažovania pandémie COVID-19.

1. konštatuje, že

a) si plne uvedomuje závažnosť pandémie COVID-19 a to najmä s ohľadom na vysoký počet obetí, ktoré priamo alebo nepriamo zomreli na COVID-19;

b) je nevyhnutné identifikovať jednotlivé zlyhania orgánov verejnej moci, resp. konkrétnych zodpovedných osôb v súvislosti s manažovaním pandémie COVID-19, a to aj v súvislosti so závermi autorov štúdie s názvom „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)“, v zmysle ktorých orgány verejnej moci zodpovedné za manažovanie pandémie COVID-19 ako aj konkrétne osoby v ich vedení mohli svojim konaním spôsobiť viac ako 20 000 odvrátiteľných úmrtí (nadúmrtia);

2. žiada

a) generálneho prokurátora Slovenskej republiky bezodkladne preveriť zákonnosť postupu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v súvislosti s

prijímaním epidemiologických opatrení počas 2. a 3. vlny pandémie COVID-19;

b) ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, hlavného hygienika Slovenskej republiky, predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou predložiť na najbližšie rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky spoločné stanovisko k verejne dostupnej štúdii s názvom „Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022)“ a to najmä s ohľadom na závery autorov štúdie ohľadne vysokého počtu nadúmrtí z dôvodu zlyhania orgánov verejnej moci pri manažovaní pandémie COVID-19 ako aj nesprávneho postupu orgánov verejnej moci pri prijímaní opatrení;

c) riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s., predsedu predstavenstva Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. a predsedu predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, a.s. o predloženie údajov ohľadne úmrtí poistencov v kmeni príslušnej zdravotnej poisťovne za obdobie marec 2020 až február 2022, ktorí mali kontakt na diagnózu COVID-19 v troch mesiacoch pred svojim úmrtím a to do 30 dní od schválenia tohto uznesenia;

d) predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky o predloženie správy ohľadne materiálnej pripravenosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na potreby Slovenskej republiky počas pandémie COVID-19 a to najmä konkrétny stav štátnych hmotných rezerv za každý kalendárny týždeň v období od rokov 2020 až 2022 a to do 30 dní od schválenia tohto uznesenia;

3. zaväzuje

a) Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky bezodkladne vykonať kontrolu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v súvislosti s využívaným majetku, majetkových práv, finančných prostriedkov na účely manažovania pandémie COVID-19 v rokoch 2020 až 2022 a následne bezodkladne po vykonaní kontroly podať správu o kontrole v zmysle § 5 ods. 4 a 5 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 128 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

zriaďuje

a) dočasnú Komisiu Národnej rady Slovenskej republiky pre vyšetrenie riadenia pandémie COVID-19 zodpovednými orgánmi verejnej moci v zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

4. schvaľuje

a) poslanca ................ za predsedu Komisie Národnej rady Slovenskej republiky pre vyšetrenie riadenia pandémie COVID-19 zodpovednými orgánmi verejnej moci;

b) štatút Komisie Národnej rady Slovenskej republiky pre vyšetrenie riadenia pandémie COVID-19 zodpovednými orgánmi verejnej moci, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia;

5. poveruje

a) predsedu Komisie Národnej rady Slovenskej republiky pre vyšetrenie riadenia pandémie COVID-19 zodpovednými orgánmi verejnej moci vypracovať a predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky záverečnú správu ohľadne záverov svojej činnosti a to do 6 mesiacov od prijatia tohto uznesenia;


Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Radoslav Baťo, Mýtna 46A, 811 07 Bratislava

Vyplnený petičný hárok prosíme zaslať na adresu: Pozostalí za spravodlivosť, Mýtna 7841/46A, 811 07 Bratislava-Staré Mesto

Zapojte sa

Ak vám je naša iniciatíva blízka, podporte nás viac ako podpisom. Pridajte sa k tým, ktorí nechú nechať zlyhanie vlády len tak a vyzbierajte ďalšie podpisy aj vo svojom okolí.

Všetko podstatné o našej iniciatíve, našich cieľoch a dôvodoch, prečo organizujeme petíciu nájdete prehľadne v dokumentoch na stiahnutie, ktoré si, ktorý si môžete stiahnúť spolu s petíciou. Dokumenty vám poslúžia pri šírení informácií o našom našej iniciatíve a zbere podpisov. Ďakujeme za pomoc!

STIAHNÚŤ PETÍCIU STIAHNÚŤ PETIČNÝ HÁROK

Sledujte nás

Podporiť nás môžete aj finančne:

Podporiť